Ons standpunt

Aktiegroep RedOnsFort zet grote vraagtekens bij handelwijze gemeentebestuur

Op 7 september 2011 toonden we tijdens het sprekersplein het gevonden fort op het Kazerneterrein aan de gemeenteraad met het verzoek het op te graven en te herstellen. De raad reageerde kritisch en vroeg om een financiële onderbouwing. Onze reactie was dat dat niet een taak is van de actiegroep maar van de raad. Op 4 november dat jaar gaf de raad het college de opdracht een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden van het fort uit te voeren. De resultaten van dat onderzoek werden aan de raad aangeboden door middel van een samenvatting in een raadsinformatiebrief waarin de onafhankelijkheid van het onderzoek teniet werd gedaan.

In de brief werd gesteld dat reconstructie van het hele fort niet past binnen het ruimtelijke plan Lijnstad en daarom niet mogelijk was. De raad nam kennis van de brief en zette ons daarmee een week voor de presentatie van het RedOnsFort plan op 26 maart 2012 al buiten spel. En dat terwijl de rapporten juist aantoonden dat ons plan wél haalbaar is!

Afgelopen weken bleek dat verschillende raadfracties niet op de hoogte zijn van de conclusies en aanbevelingen in het rapport “Fort Sint Michiel versterkt Venlo” van ADC Heritage, gedateerd 14 maart 2012. Dat rapport stelt onder andere dat het huidige ruimtelijke plan Lijnstad de reconstructie van het fort en de exploitatie daarvan beperkt én dat bij de bebouwing van het hele terrein het fort Sint Michiel als uitgangspunt moet worden genomen! Dat bij het MER de financiële onderbouwing voor het MFC actief naar buiten is gebracht terwijl rapporten over de aantoonbaar mogelijke reconstructie van het fort juist passief openbaar zijn gemaakt vinden wij onbegrijpelijk! Het gemeentebestuur speelt nu het braafste jongetje van de klas door aan te geven dat ze heeft voldaan aan de informatieplicht, maar ze begrijpt natuurlijk ook wel dat raadsleden niet of nauwelijks alle rapport-bijlagen daadwerkelijk lezen die ze wekelijks ontvangen. Raadsleden baseren zich op een samenvattende raadsinformatiebrief en die gaf in dit geval volstrekt niet de voor het fort positieve strekking van bovengenoemd rapport weer.

De raad moet haar keuzes maken op basis van gelijkwaardige afweging van belangen. Door het willekeurig actief en passief openbaren van onderzoeken kan van zo’n afweging geen sprake meer zijn!

Inmiddels is duidelijk dat van Lijnstad nog maar weinig over is. We vragen ons af of dit ruimtelijke plan nog wel bestaansrecht heeft en of er niet beter uitgegaan kan worden van het al aanwezige fort – zoals ook wederom voornoemd rapport adviseert! – en recente archeologische vondsten.

—————————————–

Het fort is nog niet gered!

Hoewel we veel bereikt hebben is het fort nog niet gered. In eerste instantie kunnen we een ‘rondje fort lopen’, maar naarmate de tijd verstrijkt en het MFC en lijnstad op de plek van het fort komen te liggen zal dit onmogelijk worden. Ook is het helemaal niet zeker dat het fort in zijn geheel bewaard blijft, nee in dit ontwerp-aanpassingsplan en het MER Kazernekwartier staat bijvoorbeeld dat door onderzoek bepaald kan worden welke delen van het fort na onderzoek kunnen worden vernietigd en verwijderd en welke delen voor behoud en actieve benutting in aanmerking komen.

Dit is niet wat het gemeentebestuur ons vorig jaar beloofd heeft. Er is ons toegezegd dat tenminste een bastion volledig opgegraven en gerestaureerd gaat worden en het fort overal beleefbaar in het landschap aanwezig zal zijn. Ook hier namen wij vorig jaar geen genoegen mee en hebben destijds ons eigen plan gepresenteerd. Een plan waar wij overigens nog volledig achter staan!

 

Add a Comment