Quotes over het fort

In het verlengde van de ingangspoort vooraan op het exceritieterrein staat het monument ter herinnering aan het vroegere Fort Sint Michiel bestaande uit enkele restanten van de vroegere vestingwerken in baksteen en hardsteen. De structuur met het centraal gelegen excercitieterrein met aan de noord en de westzijde laanbeplanting en de mogelijk onder het excercitieterrein aanwezige restanten van de oude vestingwerken worden ook meebeschermd. [BRON: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ODB:Rijksmonumentnr: 524719]

Onderzoek wijst uit dat actief behoud en benutting van het erfgoed in sterke mate bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van een stad en een positieve bijdrage levert aan de locale economie. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 3,]

De inhoudelijk kwaliteit van het fort scoort zeer hoog. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 48,]

De centrale doelstelling van cultuurhistorisch beleid is een representatief deel van de Venlose cultuurhistorie te behouden door ontwikkeling en door implementatie in ruimtelijke planvorming. Het uiteindelijk streven is dat cultuurhistorie een vanzelfsprekende impuls betekent voor Venlo als duurzame en attractieve stad. [BRON: cultuurhistorisch beleid – Voortbouwen op Venlo’s Verleden. Beleidsnota Cultuurhistorie 2007-2011].

Van dit type fort zijn nagenoeg geen parallellen bekend. Te noemen zijn Fort Lillo bijAntwerpen en in mindere mate de vesting Bourtange in Groningen (Mondelinge mededeling Th. Van Straalen (voormalig medewerker RDMZ)). Beide forten hebben de ideale vijfhoekige vestingvorm, maar zijn niet door de Spanjaarden, maar door de Staatsen gesticht en uitgebreid. Bij Fort St. Michiel gaat het dus om het enige Spaanse fort. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 48,]

Als zelfstandige Spaanse vesting is Fort St. Michiel uniek. Daar komt nog bij dat het fort ondergronds nog zeer compleet aanwezig is, omdat het terrein na de sloop extensief bebouwd is geweest. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 48,]

Op de website van de KennisInfrastructuur CultuurHistorie, kortweg KICH, staat dat de ondergrondse resten van de oude vestingwerken als Rijksmonument nr. 524719 beschermd zijn. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 48,]

Het fort wordt als zeer behoudenswaardig beoordeeld, waardoor er beschermmaatregelen noodzakelijk zullen zijn. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 49,]

Anders dan delen van de stadsmuur die aan de Maasboulevard werd opgegraven, is het bastion-muurwerk het tegendeel van ruïneus en daarmee goed (zelfs in het zicht) te behouden als een monumentaal overblijfsel van het voor de geschiedenis van de Noordwest-Europese verdedigingswerken zeer belangrijke fort. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 50,]

Zowel het opnieuw zichtbaar maken van de begraven resten als het opnieuw opbouwen van de bovengrondse muren bieden
uitstekende kansen een stukje roemrijk verleden van Venlo te presenteren in een nieuw bruisend hart en zo bij te dragen aan de historische bewustwording van de inwoners van Venlo. Zij beschikken immers over een verleden om trots op te zijn. [BRON:  Sterren schitteren aan de Maas – Een proefsleuvenonderzoek op de locatie MFC te Blerick – Archeodienst Rapport 62, pagina 51,]

Binnen vrijwel het gehele plangebied liggen substantiële grondwerken, grachten, funderingen en muren van het 17de eeuwse Fort St.-Michiel haast ongeschonden en veelal zeer dicht onder het maaiveld. Het fort is het enige versteende Spaanse fort ter wereld en dus cultuurhistorische een zeer belangrijk en integraal te behoud monument. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 5]

Van dit type fort zijn geen identieke parallellen bekend. Als (zelfstandige Spaanse) vesting is Fort St. Michiel dus eenmalig en uniek. Daar komt nog bij dat het fort ondergronds nog zeer compleet en met nog vele meters hoog muurwerk aanwezig is. De mogelijkheid om het fort integraal te behouden en (ten dele) te presenteren, maakt het fort tot een uniek onderdeel van ons (inter)nationaal erfgoed. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 5]

Ook voor het fort wordt op basis van de uniciteit en kwaliteit van het fort in principe integraal behoud oplocatie van alle onderdelen (funderingen, vestigmuren, wallen, gracht en buitenwerken) van het fort geadviseerd. Is dat om zeer dringende maatschappelijke redenen niet mogelijk dan is minimaal volledig behoud op locatie van alle vestingmuren en funderingen gewenst. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 5]

De 5% regeling is niet van toepassing op de vestingmuren en funderingen van het fort omdat het streven is deze, conform bestemmingsplan, 100% te behouden en deels te visualiseren. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 6]

Geadviseerd wordt te besluiten tot het streven naar maximaal behoud van de binnen het kazernekwartier aanwezige zeer hoge archeologische waarden uit de Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen en Nieuwe tijd (ensemblewaarde Fort St Michiel). [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 6]
Geadviseerd wordt te besluiten tot volledig behoud van het muurwerk en funderingen van het fort St Michiel binnen het gehele kazernekwartier. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 6]

Uitvoering van archeologisch (voor)onderzoek nádat een besluit is genomen wordt beschouwd als een ontoereikende vorm van bescherming. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 10]

Alleen al door de conservering en gaafheid van de vestingmuren is het fort zondermeer behoudenswaardig.[BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 25]

Het zou bovendien de moeite waard zijn om (delen van) het fort zichtbaar te maken. Het is in deze context van belang te benadrukken dat met het fort niet alleen de vestingmuren bedoeld wordt, maar ook een brede strook hieromheen waar de buitenwerken van het fort (o.a. grachten, ravelijnen, contrescarps en glacis) lagen, alsmede het gehele gebied tussen het fort zelf en de Maas, dat vanaf 1701 door twee grachten afgebakend is. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 27]

Vanuit cultuurhistorische oogpunt kan worden vastgesteld dat integraal behoud van de Romeinse, VroegMiddeleeuwse waarden en alle onderdelen van fort St Michiel voorop moet staan. Dit is geheel in lijn met de huidige wetgeving en het gemeentelijke beleid. Het doel van dit beleidsuitgangspunt is behoud van het erfgoed, het vermijden van mogelijk kostbare opgravingen en het scheppen van de mogelijkheid voor toekomstige generaties om kennis te nemen met het eigen, in dit geval Venlose, erfgoed. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 28]

De muren van het fort leveren – samen met het historisch verhaal dat daarmee verbonden is – een belangrijke toegevoegde waarde voor de ruimtelijke kwaliteit en de ontwikkeling van onze gemeente. In het gemeentelijk beleid is opgenomen dat de gemeente, behalve een stimulerende rol richting ontwikkelaars, ook zelf een concrete bijdrage aan behoud en benutting en actieve visualisering van het erfgoed wil leveren. [BRON: Selectieadvies Ruimtelijke Ontwikkeling Kazerneterrein – Drs. M. Th.R.M.Dolmans, Gemeente Venlo, pagina 31]

 

 

 

 

Add a Comment