Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Red Ons Fort spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Red Ons Fort niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Red Ons Fort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Red Ons Fort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door individuele acties van onze sympathisanten.

Red Ons Fort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van onze content, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Red Ons Fort bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Red Ons Fortliggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Red Ons Fort. Red Ons Fort is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Red Ons Fort geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op de naar ons verwijzende sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Red Ons Fort aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Red Ons Fort vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Red Ons Fort en Red Ons Fort geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Red Ons Fort.

Tevens is Red Ons Fort niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Red Ons Fort die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Red Ons Fort in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze acties of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Red Ons Fort behoudt zich het recht voor om zonder wederbericht reacties op artikelen of op de weblog aan te passen of te verwijderen. Dit doen wij in geval van een melding van persoonlijke gegevens, discriminerende, pornografische, erotische of kwetsende inhoud, het zaaien van haat en oproepen tot geweld.

Red Ons Fort kan deze discliamer wijzigen zonder bezoekers hier van op de hoogte te stellen.

Add a Comment